III Edycja PEAD

13-07-2006

Rozpoczęła się w naszej diecezji realizacja zadania w ramach III edycji Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Programme Europeen d'Aide aux Plus Demunis - PEAD).

Koordynatorem tej akcji podobnie jak w ubiegłym roku na Powiat Tarnogórski jest Caritas Parafii Opatowice

3 marca 2006 podczas spotkania w Starostwie Powiatowym przedstawicieli gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych zostało przedstawione sprawozdanie z realizacji II Edycji PEAD w 2005 roku w formie prezentacji (plik do pobrania), oraz przedstawiono informacje na temat zadania w ramach III Edycji PEAD 2006(plik pdf).

Doświadczenia zdobyte w ubiegłym roku przez Caritas Parafii Opatowice przy realizacji podobnego zadania (adresatami pomocy było wtedy ponad 8236 osób), we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz samorządem z poszczególnych gmin naszego Powiatu, zostaną wykorzystane w tegorocznej akcji.

Caritas w terminie do 31 października 2006 r. przekaże nieodpłatnie następujące artykuły spożywcze:

1. ryż biały długoziarnisty

2. mleko UHT 3,2% tłuszczu

3. cukier

4. makaron świderki

5. mąkę pszeną

6. ser topiony pełnotłusty

7. ser dojrzewający podpuszczkowy

Ponad 150 ton żywności trafi do najbardziej potrzebujących mieszkańców powiatu. Szacunkowa liczba beneficjentów objętych pomocą w tym roku wyniesie ponad 10 tysięcy osób.

Pomimo, że podana wyżej ilość produktów wydaje się ogromna, to zapotrzebowanie jest o wiele, wiele większe. I niestety nie wszyscy będą mogli z niej skorzystać.

Pomocy w ramach programu udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodów określonych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej to znaczy:

1. ubóstwa

2. sieroctwa

3. bezdomności

4. bezrobocia

5. niepełnosprawności

6. długotrwałej lub ciężkiej choroby

7. przemocy w rodzinie

8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze

11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy

12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

13. alkoholizmu lub narkomanii

14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej

15. klęski żywiołowej lub ekologicznej

© 2006 - 2008 Caritas Parafii Opatowice
Praca, Oferty Pracy, Zlecenia